بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

مسئول بسته: آقای دکتر سیدجمال اشرفی

ناظر به:

  • سیاست 3: توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم و فناوری های نوین
  • سیاست 4: حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی
  • سیاست 9: ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت
  • سیاست 11: خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت

خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد:

  • تدوین سند آمایش منطقه ای و بین المللی آموزش علوم پزشکی
  • تدوین شاخص های دانشگاههای با عملکرد بین المللی و مدل پایش آن
  • طراحی مدل بهره مند تبادلات علمی بین المللی
  • تدوین الگوی انعطاف در کوریکولوم های آموزشی به منظور گسترش جذب دانشجویان خارجی
  • اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور