بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی

مسئول بسته: خانم ربابه زروج حسینی

ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • سیاست 2: گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت
  • سیاست 6: ساماندهی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی


خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد:

  • ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مطابق
  • استانداردهای ملی و بین المللی
  • ارتقای کیفیت خدمات مراکز آموزشی درمانی مطابق استانداردهای ملی و بین المللی
  • ایجاد فضای رقابتی سازنده در دانشگاه ها و موسسات و مراکز آموزشی و درمانی
  • تضمین و ارتقای کیفیت برنامه ها و فرایندهای آموزش عالی علوم پزشکی