بسته توسعه و ارتقای زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی

مسئول بسته: آقای دکتر علی دادگری

ناظر به:

  • سیاست های دوازده گانه برنامه آموزش عالی حوزه سلامت

خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد:

  • تأمین امکانات و زیرساخت های لازم برای گسترش رشته ها و برنامه های آموزشی جدید خصوصاً در تحصیلات تکمیلی
  • ارتقای توانمندی گروه های آموزشی در تربیت متخصصان
  • تأمین بیمارستان های آموزشی مجهز به منظور ارتقای کیفیت آموزشهای بالینی
  • ایجاد شبکه گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش علوم پزشکی