بسته برنامه پایش بسته های تحولی

مسئول بسته: جناب آقای دکتر محمد امیری

ناظر به:

  • سیاست های دوازده گانه برنامه جامع آموزش عالی سلامت