اهداف و فعالیت ها

 

هدف کلی:

 • توسعه آموزش علوم پزشکی عدالت محور و به نیاز جامعه در ارتقا نظام سلامت

 

اهداف اختصاصی:

 • توسعه ساختار آموزش پاسخگو
 • ارتقای کیفیت طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیاز جامعه
 • بهبود در سیاست گذاری و برنامه ریزی فرآیند توسعه کیفیت آموزش در جهت پاسخگویی اجتماعی
 • ارتقا کیفیت اجرای برنامه های استناد از نتایج پژوهش های مبتنی برآموزش
 • ارتقای کیفیت اجرای برنامه های آموزش پاسخگو

 

شرح وظایف:

 • تشکیل شورای راهبردی آموزش پاسخگو طبق دستورالعمل
 • برگزاری جلسات شورای راهبری پاسخگو
 • اجرای دستورالعمل های ارسالی از وزارت طبق پروتکل
 • هدایت و نظارت بر اجرای تغییرات کوریکولوم با توجه به نیاز جامعه
 • آموزش دانشجویان بر اساس پاسخگویی اجتماعی در راستای نیاز جامعه
 • هماهنگی با کارگروه آموزش پاسخگو برنامه جامع عدالت تعالی و بهره وری
 • ارسال گزارش فعالیت های انجام شده به رئیس دانشگاه و وزارت متبوع
 • تدوین چرخه کرن در راستای نیازهای مشخص شده
 • اجرای مراحل چرخه کرن در دانشکده های تابعه
 • هدایت ، نظارت و ارزیابی دانشکده های تابعه
 • آموزش نیازهای مشخص شده از سوی معاونت بهداشتی
 • تنظیم جلسات شورای راهبری آموزش پاسخگو
 • تدوین صورتجلسات مرتبط با شورای راهبری آموزش پاسخگو
 • تهیه برنامه عملیاتی سالانه حوزه مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در خصوص آموزش پاسخگو بر اساس برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه / دانشکده
 • نظارت بر اجرای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آموزش پاسخگوی دانشکده های تابعه
 • پیگیری امور مربوط به برگزاری جلسات شورای آموزش پاسخگوی دانشگاه و پیگیری مصوبات