اهداف و فعالیت ها

اهداف:

  • توسعه قابلیتهای آموزشی در فضای مجازی
  • ارتقاء کیفیت آموزشهای ارائه شده در محیط الکترونیکی با تکیه بر شیوه ها و فناوریهای نوین
  • ارتقاء کیفیت ارزشیابی در محیط الکترونیکی تابعه بر شیوه ها و فناوری های نوین

فعالیت ها:

  • برگزاری دوره های آموزشی به منظور گسترش سطح فعالیت یاددهی یادگیری در زمینه آموزش مجازی
  • بهیود زیر ساختهای لازم جهت آموزش مجازی
  • ایجاد بستر لازم در زمینه ارزشیابی آموزش دهنده و آموزش گیرنده وفضای آموزش مجازی