اهداف و فعالیت ها

اهداف:

 • توسعه قابلیتهای آموزشی در فضای مجازی
 • ارتقاء کیفیت آموزشهای ارائه شده در محیط الکترونیکی با تکیه بر شیوه ها و فناوریهای نوین
 • ارتقاء کیفیت ارزشیابی در محیط الکترونیکی تابعه بر شیوه ها و فناوری های نوین

فعالیت ها:

 • برگزاری دوره های آموزشی به منظور گسترش سطح فعالیت یاددهییادگیری در زمینه آموزش مجازی
 • ایجاد زیر ساختهای لازم  و مناسب ( نرم افزاری و سخت افزاری) جهت آموزش مجازی
 • ایجاد بستر لازم در زمینه ارزشیابی آموزش دهنده و آموزش گیرنده وفضای آموزش مجازی
 • تعیین اولویت‌های دروس و برنامه‌های آموزش مجازی
 • تهیه تقویم آموزشی سالیانه آموزش مجازی
 • تدوین خط‌مشی آموزش الکترونیک دانشگاه
 • کنترل و نظارت بر برنامه راهبردی آموزش الکترونیک
 • بررسی، مطالعه، امکان‌سنجی و نیازسنجی ارائه دوره‌ها و دروس آموزش مجازی بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های آموزشی و استانداردهای موجود متناسب با اهداف و راهبردهای دانشگاه
 • برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت حضوری و یا مجازی تخصصی برای اساتید، مدیران، کارشناسان به منظور ارتقاء توانایی آنها در مدیریت و تدوین و ارائه محتوای الکترونیک
 • تقویت مراکز مهارتهای بالینی به SIMILATOR
 • توانمندسازی اساتید در زمینه بکارگیری نرم افزارها ، Similator  در آموزش مجازی و تعیین محتوای الکترونیکی
 • تهیه برنامه عملیاتی سالانه حوزه مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در خصوص آموزش الکترونیک بر اساس برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه / دانشکده

  فرآیند آزمون تکوینی حضوری و مجازی