ارزشیابی

معرفی کمیته ارزشیابی

کمیته ارزشیابی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها می باشد و در نظام آموزش علوم پزشکی دارای اهمیت خاصی می باشد. در فرآیند آموزش، ارزشیابی یکی از گامهای کلیدی تضمین کننده کیفیت است. با توجه به اهمیت فرایند آموزش در تربیت نیروهای متخصص و کارآمد، ارزشیابی یکی از موثرترین شیوه های سنجش برنامه های آموزشی است و این امکان را فراهم می آورد تا بر اساس نتایج آن اقدامات اصولی صورت پذیرد تا در جهت تحول و اصلاح گردش امور گامهای مناسبی برداشته شود.

واحد ارزشیابی این دانشگاه رسالت خود را در زمینه ارزشیابی فراگیر، عضو هیأت علمی، برنامه و همچنین فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی می داند.