اهداف و فعالیت ها

 

اهداف اختصاصی:

 • بهینه سازی فرآیند ارزشیابی فراگیران در حیطه های شناختی ، مهارتی، نگرشی و صلاحیت و توانمندی آنان
 • ارتقاء فرآیند ارزشیابی اعضای هیأت علمی در ابعاد مختلف
 • بهینه سازی فرآیند ارزشیابی برنامه ها و کوریکولوم های آموزشی
 • ارتقاء فرآیند آزمون ها با تجزیه و تحلیل روشهای ارزشیابی
 • توسعه روش های نوین ارزشیابی در همه سطوح ارزشیابی
 • بهینه سازی روشهای ارزشیابی درونی هم راستا با ارزشیابی بیرونی
 • توسعه روش های پژوهش در آموزش در بعد ارزشیابی در همه سطوح
 • تقویت نقش ارزشیابی استاد در بهبود کیفیت آموزش

فعالیت ها:

 • تشکیل کمیته ارزشیابی
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی کمیته
 •  برگزاری جلسات مستمر در خصوص بهینه سازی ارزشیابی ها، فراگیران، اعضای هیأت علمی، برنامه و ...
 • بازنگری و بازبینی فرم های ارزشیابی وزارت متبوع در همه سطوح
 • طراحی و تدوین ابزار ارزشیابی مناسب برای هر یک از موارد ارزیابی نتایج
 • ارزیابی نتایج روش های پژوهشی در بعد ارزشیابی و استفاده از نتایج پژوهش های مربوطه در بهینه سازی ارزشیابی
 • تجزیه و تحلیل سوالات امتحانی ( کمی و کیفی)
 • بهینه سازی روشهای ارزشیابی بالینی (چک لیست ها ،  Log book ، OSKE، OSPE، DOPS )
 • راه اندازی Log book الکترونیکی
 • ارزیابی کیفیت آموزش از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان
 • پایش عملکرد واحد خود با توجه به برنامه عملیاتی و برنامه راهبردی مرکز
 • تهیه و تدوین ابزارهای ارزیابی آموزش مجازی
 • ارزیابی تجهیزات و منابع فیزیکی آموزش
 • پایش عملکرد دفاتر توسعه طبق برنامه تنظیمی
 • تهیه چک لیست و ابزار پایش عملکرد دفاتر توسعه
 • توانمندسازی مدیران دفاتر توسعه و کارشناسان در روند ارزشیابی در تمام سطوح
 • نظارت بر روند ارزشیابی دانشکده ها و دفاتر توسعه در تمام سطوح در دانشکده های مربوطه
 • ارائه بارخورد ارزشیابی به اساتید و مسئولین ذیربط به صورت الکترونیکی یا کاغذی طبق برنامه تنظیمی
 • نظم دهی فیزیکی و الکترونیکی فضای واحد ارزشیابی در راستای حفظ محرمانگی و دسترسی سریع به نتایج
 • تهیه فلوچارت جهت روند ارزشیابی ها در تمام سطوح
 • برگزاری جلسات ادواری
 • شرکت در جلسات برحسب ضرورت
 • هدایت و نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمو نها باهدف ارتقای کیفی آزمو نها
 • نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها،قوانین ومقررات مصوب توسط واحدهاومراکزتابعه
 • نظارت بر رعایت چگونگی اجرای قوانین ، آیین نامه ها ، ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغ شده در خصوص کوریکولوم های آموزشی
 • پایش و نظارت بر عملکرد دفاتر توسعه تابعه و ارائه بازخورد لازم و مستمر و پیگیری و اقدام تا رفع نواقص و انجام اصلاحات لازم
 • تدوین و بازنگری ابزارهای پایش و شاخص های مورد نیاز برای ارزیابی حوزه های تحت پوشش
 •  ارزشیابی از اساتید در پایان هر نیم سال تحصیلی
 • انجام دوره های ارزشیابی اساتید و ارسال کارنامه و گزارش ها مربوط به کمیته ارتقای اعضای هیات علمی
 •  انجام دوره های ارزشیابی دروس در دانشکده های تابعه و ارسال بازخورد برای ارتقای سطح آموزش دروس
 • ارزیابی آزمون بورد و ارسال نتایج به دبیرخانه شورای تخصصی