اهداف و فعالیت ها

 

اهداف اختصاصی:

 1. بهینه سازی فرآیند ارزشیابی فراگیران در حیطه های شناختی ، مهارتی، نگرشی و صلاحیت و توانمندی آنان
 2. ارتقاء فرآیند ارزشیابی اعضای هیأت علمی در ابعاد مختلف
 3. بهینه سازی فرآیند ارزشیابی برنامه ها و کوریکولوم های آموزشی
 4. ارتقاء فرآیند آزمون ها با تجزیه و تحلیل روشهای ارزشیابی
 5. توسعه روش های نوین ارزشیابی در همه سطوح ارزشیابی
 6. بهینه سازی روشهای ارزشیابی درونی هم راستا با ارزشیابی بیرونی
 7. توسعه روش های پژوهش در آموزش در بعد ارزشیابی در همه سطوح
 8. تقویت نقش ارزشیابی استاد در بهبود کیفیت آموزش

فعالیت ها:

 1. تشکیل کمیته ارزشیابی
 2. برگزاری جلسات مستمر در خصوص بهینه سازی ارزشیابی ها، فراگیران، اعضای هیأت علمی، برنامه و ...
 3. بازنگری و بازبینی فرم های ارزشیابی وزارت متبوع در همه سطوح
 4. طراحی و تدوین ابزار ارزشیابی مناسب برای هر یک از موارد ارزیابی نتایج
 5. ارزیابی نتایج روش های پژوهشی در بعد ارزشیابی و استفاده از نتایج پژوهش های مربوطه در بهینه سازی ارزشیابی
 6. تجزیه و تحلیل سوالات امتحانی
 7. بهینه سازی روشهای ارزشیابی بالینی (چک لیست ها، Log book ، OSKE، OSPE، DOPS)
 8. راه اندازی Log book الکترونیکی
 9. ارزیابی کیفیت آموزش از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان
 10. تهیه و تدوین ابزارهای ارزیابی آموزش مجازی
 11. ارزیابی تجهیزات و منابع فیزیکی آموزش
 12. پایش عملکرد دفاتر توسعه طبق برنامه تنظیمی
 13. تهیه چک لیست و ابزار پایش عملکرد دفاتر توسعه
 14. توانمندسازی مدیران دفاتر توسعه و کارشناسان در روند ارزشیابی در تمام سطوح
 15. نظارت بر روند ارزشیابی دانشکده ها و دفاتر توسعه در تمام سطوح در دانشکده های مربوطه
 16. ارائه بارخورد ارزشیابی به اساتید به صورت الکترونیکی یا کاغذی طبق برنامه تنظیمی
 17. نظم دهی فیزیکی و الکترونیکی فضای واحد ارزشیابی در راستای حفظ محرمانگی و دسترسی سریع به نتایج
 18. تهیه فلوچارت جهت روند ارزشیابی ها در تمام سطوح