ماموریت گرایی و ارتقای توانمندی در بستر آمایش سرزمینی

مسئول بسته: آقای دکتر امیر آتشی

ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • سیاست 2: گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت
  • سیاست 6: ساماندهی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی
  • سیاست 10: تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی سلامت

خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد:

  • استقرار کلان مناطق آمایشی با شرح وظایف و حیطه اختیارات شفاف
  • ترسیم ماموریت های روشن برای دانشگاه های علوم پزشکی
  • پیاده سازی برنامه های ارتقای توانمندی دانشگاه ها در راستای تحقق ماموریت های محوله
  • چابک سازی ستاد از مجرای واسپاری وظایف ستادی به سازمان های محیطی مختلف