واحدهای درسی ارائه شده در مرکز مهارتهای بالینی

عناوین و تعداد واحدهای درسی که در سال 1399 به صورت عملی در دانشکده پیراپزشکی ارائه شده اند: