پژوهش در آموزش

معرفی کمیته پژوهش در آموزش

اساتید دانشگاه در زمینه تولید و توسعه دانش وظایف مهمی بر عهده دارند. نقش پژوهشگری برای اساتید دانشگاه نقش شناخته شده‌ای می‌باشد. هدایت و توانمند نمودن اساتید در زمینه پژوهش در آموزش یکی از رسالت های مهم مرکز مطالعت می باشد و در این راستا وظیفه اصلی کمیته پژوهش در آموزش، مدیریت و نظارت بر روند تصویب، حمایت از طرح های پژوهش در آموزش را بر عهده دارد تا علاوه بر رفع نیازها و مشکلات آموزشی دانشگاه، گام موثری در ارتقا کیفی سطح آموزش و برنامه های آموزشی و ارزشیابی دانشگاه و در نهایت ارتقا نظام سلامت، که رسالت اصلی معاونت آموزشی می باشد، برداشته شود.