پژوهش در آموزش

 

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در حوزه آموزشی مشغول فعالیت است.کاربردی نمودن یافته های پژوهشی در این راستا از اهداف اساسی این مرکز می باشد.

 
اهداف و برنامه های واحد پژوهش در آموزش:

  • - تعیین اولویت های تحقیقات آموزشی در دانشگاه
  • - فعال کردن شاخه دانشجویی پژوهش (کمیته دانشجویی مرکز )
  • - تهیه مطالب آموزشی و ارائه بر روی وب گاه مرکز