اهداف و فعالیت ها

اهداف:

 • اهتمام در ترویج فرهنگ پژوهش در آموزش در دانشگاه
 • ارتقا پژوهش های اعضای هیات علمی در زمینه آموزش
 • گسترش دستیابی به مشکلات و چالش های آموزشی
 • توسعه دستیابی به راهکارها و پیشنهادات آموزشی
 • ارتقا روش های آموزشی و ارزشیابی
 • ارتقا مقالات در زمینه پژوهش در آموزش
 • ایجاد انگیزه و علاقمندی در اعضا هیات علمی در زمینه پژوهش های مرتبط با آموزش
 • ترویج روش های آموزش و ارزشیابی استاندارد و به اعضا هیات علمی
 • ترویج استفاده از تجربیات موثر و استاندارد آموزشی و ارزشیابی به همدیگر در راستای بهینه سازی کیفیت آموزشی

فعالیت ها:

 • تعیین کمیته پژوهش در آموزش
 • تدوین برنامه راهبردی پژوهش در آموزش
 • تعیین اولویتهای طرح های تحقیقاتی پژوهش در آموزش
 • نظارت بر تدوین برنامه نیازسنجی برای تعیین اولویت‌های پژوهش درآموزش
 • مشارکت و نظارت بر تدوین برنامه مشخص برای ارائه مشاوره در مور د طرح های پژوهش در آموزش
 • مشارکت و نظارت بر اجرای طرح های دارای اولویت پژوهش در آموزش
 • نظارت بر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات داخلی و خارجی
 • نظارت بر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سمینارهای داخلی و خارجی
 • تشویق و ترغیب اعضاء هیات علمی به انجام تحقیقات آموزش در پژوهش
 • تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی
 • نظارت بر تدوین برنامه مشخص برای بکارگیری نتایج طرح های پژوهش در آموزش
 • نظارت بر وجود کمیته نوآوری و دانش پژوهی و تشکیل جلسات مستمر این کمیته در واحدها
 • تدوین سازوکار مناسب برای آموزش و ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی برای انجام فعالیت های نوآوری و دانش پژوهی و نظارت بر اجرای آن
 • تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه های مختلف آموزشی در دانشگاه
 • ارائه مشاوره به اعضای هیئت علمی در مورد زمینه های پژوهشی و ترغیب آنان به انجام پژوهش های مشابه
 • اطلاع رسانی در زمینه سایت های تخصصی آموزش پزشکی
 • انجام هماهنگی با واحد پژوهش در آموزش و انجام مشاوره پژوهشی در دانشگاه
 • تدارک امکانات کافی جهت  Search مقالات
 • نظارت بر اجرای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آموزش پاسخگوی دانشکده تابعه
 • مشارکت در کارشناسی و تصویب طرح های پژوهشی ، پایان نامه های دانشجویی در زمینه آموزش پزشکی
 • اجرای پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای اثربخشی روش های آموزشی ، آموزش علوم پزشکی و طراحی مداخلات مناسب برای انجام اصلاحات