پژوهشهای انجام شده در حوزه آموزش

 

عنوان طرح مجری طرح سال انجام
بررسی نیازهای مشاوره و راهنمایی دانشجویان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 96 خانم ربابه زروج حسینی 96
ارزشیابی دوره کارآموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان فارغ التحصیل رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود آقای وحید غریبی 96
بررسی ادراک و تجارب دانشجویان پرستاری، پرستاران و مربیان پرستاری از دانش فارماکولوژی و بکارگیری آن در بالین و طراحی ابزار سنجش دانش فارماکولوژی پرستاران آقای میلاد بازقلعه 95
مقایسه دو روش موسوم و روش تلفیقی در آموزش درس مبانی جنین شناسی پزشکی  خانم دکتر نسیم برهانی 95
بررسی ویژگیهای استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1394

آقای سپهر زمانی

خانم ربابه زروج حسینی

94
بررسی وضعیت آموزش بالینی رشته کارشناسی اتاق عمل از نظر دانشجویان و مربیان این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی استان سمنان 1392 آقای علی عباسی 93
بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در مورد نرم افزارهای آموزش مجازی و آموزش الکترونیکی  خانم ربابه زروج حسینی 93
بررسی دیدگاه دانشجویان از محیط یاددهی و یادگیری بر اساس مدل DREEM در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393 خانم ربابه زروج حسینی
آقای دکتر حسین ابراهیمی
93
مقایسه تاثیر دو روش تدریس با بسته آموزشی و سخنرانی بر دانش، نگرش و رضایتمندی دانشجویان فوریت‌های پزشکی در خصوص اورژانس‌های بارداری  آقای میلاد بازقلعه 93
کتاب دیجیتال گویا به همراه فیلمهای آموزشی مرتبط ویژه کارشناسی بهداشت منطبق بر سرفصل شورای عالی برنامه ریزی درسی آقای بهروز خنداندل 92
نیازسنجی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته هوشبری در دانشگاههای علوم پزشکی شمال کشور در سال 1392 آقای دکتر حسین باقری 92
حلیل خلاقیت و عوامل مرتبط بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود آقای دکتر محمد امیری 92
بررسی ارتباط  ملاکهای انتخاب رشته دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با پیشرفت تحصیلی آنان در سال تحصیلی 92-91 خانم محبوبه پورحیدری 92
بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان درباره ارزشیابی استادان توسط دانشجویان خانم دکتر معصومه قادری 91
بررسی نظرات اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری در مورد برنامه درسی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91  آقای علی دادگری 91
بررسی نظرات دانشجویان مامایی از عوامل استرس زا محیط کارآموزی و کارورزی اتاق زایمان خانم محبوبه پورحیدری 91
بررسی ارتباط رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1390 خانم ربابه زروج حسینی 90
بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیأت علمی، اساتید، متخصصان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و عوامل مرتبط با آن خانم محبوبه رمضانقربانی 90
بررسی قابلیت های یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1390 آقای احمد خسروی 90
بررسی میزان رضایتمندی از رشته تحصیلی و اثر آن بروضعیت تحصیلی  دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال تحصیلی 90-89 خانم دکتر اکرم ضیایی 90
ارزیابی مهارتهای مطالعه در دانشجویان دانشکده پزشکی و بهداشت شاهرود در سال تحصیلی 90-89 خانم مرجان قنبریان 90
بررسی مورد شاهدی عوامل موثر در افت تحصیلی دانشجویان خانم فریده صادقیان 89
بررسی شکاف بین وضعیت موجود و انتظارات از دیدگاه دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خانم مریم عباسیان 89
مقایسه خودارزشیابی، ارزشیابی همتا و ارزشیابی مدرس بالینی در فرایند ارزشیابی مهارتهای بالینی دانشجویان مامایی در اتاق زایمان خانم گیتی آتش سخن 86
بررسی کفایت برنامه درسی بالینی رشته مامایی در دستیابی دانشجویان به اهداف یادگیری پایه از نقطه نظر اساتید و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال تحصیلی 1386 آقای علی دادگری 86
بررسی و مقایسه خود ارزیابی مهارتها و عادات مطالعه در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و صنعتی شاهرود آقای امیر کسائیان 86
مرور نظام مند دیدگاه اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور از ارزیابی دانشجویان از استاد آقای مسعود رحیمی 86
بررسی میزان رضایت دانشجویان گروه بهداشت دانشکده علوم پزشکی شاهرود در خصوص فعالیت های آموزشی و امکانات رفاهی آقای حسن باقری 84
بررسی عوامل تنش زای آموزشی در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی شاهرود آقای علی دادگری 81
بررسی میزان علاقه و آشنایی دانشجویان به کامپیوتر واینترنت در دانشجویان دانشکده وبررسی علل عدم آشنایی آنان خانم ملیحه جوانمرد 80
بررسی نظرات مربیان ودانشجویان مامائی در مورد عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزشی بالینی در اورژانس زایمان خانم محبوبه پورحیدری 79
تاثیر آموزش به روش حل مساله ونظرات دانشجویان در مورد جنبه های آموزشی آقای علی دادگری 79
بررسی تطابق برنامه درسی موجود در رشته پرستاری با نیازهای جامعه از دیدگاه دانشجویان فارغ التحصیلان این رشته در استان سمنان آقای علی دادگری 77