اخلاق حرفه ای و اخلاق در علوم پزشکی

 

معرفی کمیته اخلاق حرفه ای و اخلاق در علوم پزشکی

 

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی درآموزش ، پژوهش های علوم پزشکی و روابط بین کارکنان ، بیماران ، فراگیران و... کمیته دانشگاهی اخلاق تشکیل گردید. این  کمیته متناظر کمیته ملی اخلاق در آموزش پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.