آیین نامه ها و پمفلت ها

AWT IMAGE آیین نامه های مرتبط  

                              AWT IMAGE آیین نامه اخلاق در آموزش

                              AWT IMAGE مختصری از اصول اخلاق و رفتار حرفه ای در ابعاد و سطوح مختلف سازمان

                    AWT IMAGE آیین اخلاق پرستاری ایران سال 1390

 

 

AWT IMAGE پمفلت های مرتبط  

                    AWT IMAGE آیین نامه کمیته ملی اخلاق درآموزش علوم پزشکی

                    AWT IMAGE وجدان کاری به عنوان یک اصل اخلاقی

                    AWT IMAGE اخلاق درمدیریت انجام وظایف و کنترل احساسات در کارکنان

                    AWT IMAGE اخلاق در مدیریت سازمان 

                    AWT IMAGE هوش اخلاقی،ماهیت و ضرورت آن

                    AWT IMAGE سلامت اداری درسایه اخلاق حرفه ای

                     AWT IMAGE آکادمیک موبینگ، چالشی در محیط کاری آموزش عالی 

                      AWT IMAGE انحراف کارکنان در سازمان  

                      AWT IMAGE علل رفتار زیرآب زنی در سازمان های بخش دولتی 

                     AWT IMAGE جایگاه اخلاق در مرجعیت علمی

                     AWT IMAGE دلایل نادیده گرفتن اخلاق دانشگاهی و ارتکاب به تقلب تحصیلی

                      AWT IMAGE رفتار زیان آور حسادت در سازمان

                      AWT IMAGE شایعه در سازمان

                      AWT IMAGE نفاق در سازمان

                       AWT IMAGE اهمال کاری در سازمان

                      AWT IMAGE فرسودگی شغلی کارکنان در سازمان

                      AWT IMAGE طفره روی اجتماعی

                      AWT IMAGE دروغگویی (انگیزه، راه حل)

                      AWT IMAGE سلامت معنوی در دانشگاه (1)

                      AWT IMAGE سلامت معنوی در دانشگاه (2)

                     AWT IMAGE الزامات و راهبردهای اخلاق حرفه ای در نظام آموزش عالی

 

 AWT IMAGE راهنماهای اخلاقی کشوری در موضوع مراقبتهای حمایتی تسکینی در بیماران در مراحل پایانی حیات

 AWT IMAGE دستورالعمل رسیدگی به سوءرفتارهای حرفه ای در کمیته های اخلاق بالینی

 AWT IMAGE الزامات برخورد با امتناع بیماران از درمان های ضروری