اهداف و فعالیت ها

 

اهداف:

 • توسعه توجه دانشکده های تابعه به اخلاق در آموزش
 • ارتقاء حمایت و توانمندسازی اعضای هیئت علمی برای ارتقا کیفیت آموزش در اخلاق پزشکی
 • افزایش حمایت و توانمندسازی اعضای هیئت علمی برای ارتقا کیفیت آموزش در پروفشنالیسم
 • ترویج توجه دانشجویان به رعایت رفتار حرفه ای و اخلاق مداری
 • بهبود بستر ایجاد هماهنگی در آموزش اخلاق پزشکی و پروفشنالیسم بر مبنای مصوبات کمیته ملی
 • ارتقاء توجه گروههای آموزشی دانشگاه ها به اخلاق مداری و رعایت اخلاق در آموزش
 • توسعه اخلاق مداری در اساتید و کارکنان و دانشجویان

فعالیت ها:

 • بررسی وضعیت اخلاق در آموزش و درس اخلاق پزشکی در سطح دانشگاه
 • بازنگری آیین نامه اخلاق در آموزش
 • برگزاری اقدامات اساسی در جهت توانمند سازی اعضای هیئت علمی ، سایر کارکنان و فراگیران
 • بررسی و نظارت بر رعایت اخلاق حرفه ای در آموزش و فضاهای بالینی
 • تدوین راهکار با حفظ شئونات اعضای هیئت علمی ، کارکنان و  دانشجویان
 • مشارکت در گنجاندن اخلاق حرفه ای در کوریکولوم های آموزشی