طرح درس های تدوین شده

 

     

AWT IMAGE   دکتری Ph.d

   
- بهداشت باروری   - مطالعات اعتیاد
     
     

AWT IMAGE   دکتری حرفه ای

   
- پزشکی    
     
     

AWT IMAGE   کارشناسی ارشد

   
- پرستاری مراقبتهای ویژه   - پرستاری سالمندی
- بیوتکنولوژی   - نانوتکنولوژی
- مشاوره در مامایی    
     
     

AWT IMAGE   کارشناسی

   
- پرستاری   - مامایی
- هوشبری   - اتاق عمل
- علوم آزمایشگاهی   - بهداشت عمومی
- بهداشت محیط   - بهداشت حرفه ای
- تکنولوژی پرتوشناسی    
     

AWT IMAGE   کارشناسی ناپیوسته

   
- مامایی   - فوریتهای پزشکی
- بهداشت عمومی   - بهداشت محیط
     
     

AWT IMAGE   کاردانی

   
- فوریتهای پزشکی