فرم ها و فرآیندها

فرم ها: 

 

طرح درس (lesson plan)

طرح دوره (course plan)
فرمت راهنمای یادگیری
طرح درس ویژه دوره های کارآموزی و کارورزی

طرح درس ترکیبی یا مجازی

چک لیست ارزیابی طرح درس 
   

 

 

 

فرآیندها:

 AWT IMAGE فرآیند برگزاری ارزیابی تکوینی 

 

AWT IMAGE فرآیند نظارت بر برنامه درسی

 

AWT IMAGE شیوه نامه و برنامه نظارت بر به کارگیری روش های نوین تدریس و تدوین و بازنگری برنامه های درسی توسط عضو هیات علمی

 

 AWT IMAGE دستور العمل فرآیند بازنگری، تدوین و طراحی برنامه های درسی جدید در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود