اهداف و فعالیت ها

 

اهداف

 • توسعه به کارگیری روش های نوین تدریس توسط استاد
 • ارتقاء کمی و کیفی روش های تدریس
 • ارتقاء کیفی برنامه های آموزشی

 

فعالیتها:

 • بررسی ومرور نظام مند برنامه های درسی موفق و مطرح در دانشگاه های موفق دنیا
 • مطالعه و برنامه ریزی در راستای سیاست های کلی آموزش دانشگاه
 • پایش اجرای برنامه استراتژیک و عملیاتی مرکز
 • مشارکت در طراحی، اجرا، بازنگری  و ارزشیابی کوریکولوم ها
 • همکاری و نظارت در زمینه تدوین برنامه های آموزشی گروه ها با تکیه بر مقررات و آئین نامه های سازمان مرکزی دانشگاه
 • استفاده از توانایی و همکاری گروه های آموزشی و نظرات صاحبان فرآیند های آموزشی (مدرسین، دانشجویان و ...) در خصوص یافتن gap برنامه های آموزشی و بازنگری برنامه های تجربه شده و تغییرات مورد نیاز
 • مشارکت در تدوین و باز بینی برنامه های آموزشی در سطوح مختلف
 • مشارکت در تدوین و بازبینی برنامه درسی (Course Plan)  و طرح درس (Lesson Plan)
 • بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعه و ارسال گزارش به وزارت متبوع
 • انطباق برنامه های درسی با وظایف آینده دانشجویان
 • هدفمند شدن برنامه های آموزشی مدرسین
 • طراحی چک لیست ارزیابی طرح درس
 • راهنمایی و هدایت اساتید در تهیه و تدوین راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف با مشارکت مدیران گروه های آموزشی
 • همکاری در طراحی کارگاه های مهارتی محوری در راستای برنامه ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره ها
 • ابلاغ آئین نامه و بخش نامه به دانشکده ها و سایر مراجع ذیربط
 • هماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها برای تشکیل کمیته های برنامه ریزی آموزشی
 • بروز رسانی صفحه وب واحد برنامه ریزی آموزشی
 • تدوین فرآیندهای مرتبط با فعالیت های برنامه ریزی
 • تدوین فلوچارت نحوه مشارکت مرکز در پایش و بازنگری کوریکولوم رشته های مختلف
 • بسط همکاری با سایر دانشگاه های کشور و بین الملل در خصوص برنامه ریزی آموزشی
 • پاسخگویی به دانشجویان و تکریم ارباب رجوع
 • شرکت در جلسات و ماوریت های کاری مرتبط
 • تشکیل جلسات مرتبط با واحد (هماهنگی، ارسال دعوتنامه، تشکیل جلسه، تایپ صورتجلسه و ...)
 • تهیه برنامه عملیاتی سالانه حوزه مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در خصوص  برنامه ریزی درسی ، روش تدریس ، ارزشیابی ، توانمندسازی اساتید ،آموزش الکترونیک ، آموزش پاسخگو و بر اساس برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه / دانشکده
 • مشارکت با واحدهای محیطی مرتبط در دانشکده ها برای تدوین برنامه های عملیاتی بر اساس برنامه اصلی دانشگاه / دانشکده
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های توانمندسازی و تربیت کارشناسان خبره برای کار در دفاتر توسعه
 • برنامه ریزی برای ارتقاء همه جانبه عملکرد آموزشی اساتید با تاکید بر فرآیند یاددهی یادگیری
 • تعیین مداخلات آموزشی واجد الویت در سطح دانشگاه به طور ادواری
 • طراحی ، برنامه ریزی و برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید