برنامه ریزی آموزشی

کمیته برنامه ریزی آموزشی

معرفی واحد:

برنامه های درسی، یکی از عناصر کلیدی هر نظام آموزشی محسوب می شوند بطوریکه توانمندی استادان در امر تدریس ارتباط نزدیکی با میزان دانش و مهارت آنان از فرآیند برنامه ریزی درسی دارد. در این راستا واحد برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ضمن بازنگری و بهینه سازی برنامه های آموزشی موجود، طراحی برنامه های جدید آموزشی و تحقیق و مطالعه نتایج برنامه های تجربه شده، ارائه شده و تغییر یافته، به طور ویژه به تقویت مهارت های برنامه ریزی درسی و بهبود استراتژیهای آموزشی و ارتقاء فرآیندهای آموزشی و یاددهی-یادگیری می پردازد.