کارگاه ها و برنامه های آموزشی

AWT IMAGE راهنمای ثبت نام در کارگاهها و دریافت گواهی آنلاین

 

 

نام کارگاه

تاریخ اجرا گروه هدف محتوی آموزشی
  روشهای ارزشیابی بالینی (مجازی) 99/09/25 اعضای هیأت علمی  
  آموزش سامانه جامع طبیب 99/09/25 اساتید و اعضای هیأت علمی گروه داخلی  
  آموزش سامانه جامع طبیب   99/09/17 دستیاران داخلی   
  تهیه و تولید محتوای آموزشی در قالب فیلم با استفاده از اپلیکیشن موبایل و لب تاپ (مجازی) 99/09/14 اعضای هیأت علمی  
 

تهیه و تولید محتوای آموزشی در قالب فیلم با استفاده از اپلیکیشن موبایل و لب تاپ (مجازی)

99/07/30 اعضای هیأت علمی  
 

معرفی سامانه موکس کشوری آرمان (آموزش رایانه ای ملی انبوه و نوین) و تبیین الزامات و ضوابط تولید آموزه های آن (مجازی)

99/07/29

اعضای هیأت علمی  
  دانش پژوهی (مجازی)

99/06/03

99/06/04

اعضای هیأت علمی  
  اخلاق حرفه ای با موضوع شاگردپروری 99/05/28 اعضای هیأت علمی  
  راهنمای یادگیری 99/05/26 اعضای هیأت علمی  
  روش تدریس - طرح درس 99/05/07 اعضای هیأت علمی  
  تهیه محتوای آموزشی الکترونیکی و آشنایی با LMS نوید 98/12/12 اعضای هیأت علمی  
  راهنمای یادگیری 98/10/29 اعضای هیأت علمی بالینی powerpoint
  طرح درس 98/10/28 اعضای هیأت علمی بالینی powerpoint
  راهنمای یادگیری 98/10/22 اعضای هیأت علمی بالینی powerpoint
  طرح درس 98/10/21 اعضای هیأت علمی بالینی powerpoint
  انواع روشهای ارزشیابی بالینی 98/10/02 اعضای هیأت علمی بالینی powerpoint
  ارزشیابی های استدلال بالینی 98/09/23 اعضای هیأت علمی بالینی powerpoint
  طراحی سوالات چندگزینه ای . MCQ 98/09/18 اعضای هیأت علمی powerpoint
  مهارتهای بالینی (تزریقات، پانسمان، سونداژ) 22 آبان لغایت 5 آذر دانشجویان رشته پزشکی  
  راهنمای یادگیری (دوره دوم) 98/08/22 اعضای هیأت علمی powerpoint
  مهارتهای بالینی (تزریقات، پانسمان، سونداژ)

98/07/28

98/07/29

98/07/30

دانشجویان رشته پزشکی  
  راهنمای یادگیری (دوره اول) 98/07/24 اعضای هیأت علمی powerpoint
  مهارتهای بالینی (تزریقات، پانسمان، سونداژ)

98/07/16

98/07/17

دانشجویان رشته پزشکی  
  طرح درس 98/07/17 اعضای هیأت علمی powerpoint
  آشنایی با سامانه الکترونیکی نوید (دوره سوم) 98/05/23 اعضای هیأت علمی powerpoint
  آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع (mendeley) 98/05/22 اعضای هیأت علمی powerpoint
  دانش پژوهی و ارائه طرح نوآورانه (مجازی) 98/04/25 اعضای هیأت علمی powerpoint
  آشنایی با سامانه الکترونیکی نوید (دوره دوم) 98/03/28 اعضای هیأت علمی powerpoint
  آشنایی با سامانه الکترونیکی نوید (دوره اول) 97/12/19 اعضای هیأت علمی powerpoint
  دانش پژوهی و ارائه طرح نوآورانه 97/10/26 اعضای هیأت علمی powerpoint
  برنامه ریزی در آموزش پزشکی به صورت مجاری 97/10/25 اعضای هیأت علمی ---
  ارزیابی استدلال بالینی 97/10/09 اعضای هیأت علمی powerpoint
  آشنایی با سامانه الکترونیکی جامع طبیب 97/10/03 اعضای هیأت علمی powerpoint
  روش­های ارزشیابی بالینی  97/08/19 اعضای هیأت علمی powerpoint
  روش تدریس (طرح درس) و روش ارزشیابی (MCQ)  97/05/02 اعضای هیأت علمی powerpoint
  روش­های ارزشیابی بالینی (DOPS, Mini CEX و 360 درجه) 96/11/08 اعضای هیأت علمی powerpoint
  روش­های آموزشی، ارزشیابی و ارائه بازخورد 96/08/20 اعضای هیأت علمی  powerpoint
  روش­های ارزشیابی بالینی - OSCE 96/07/26 اعضای هیأت علمی  
  روش­های ارزشیابی تئوری - MCQ 95/12/04 اعضای هیأت علمی  
  طرح درس 95/10/25 اعضای هیأت علمی  
  روش­های ارزشیابی تئوری - MCQ 95/10/02 اعضای هیأت علمی  
  طرح درس 95/07/05 اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ویژه  
  SPSS 94/12/15 دانشجویان استعداد درخشان  
  روش تحقیق کیفی 94/12/04 دانشجویان استعداد درخشان  
  روش تحقیق کمی 94/12/02 دانشجویان استعداد درخشان  
  Arc GIS 94/09/07 دانشجویان رشته های بهداشت  
  طرح درس  94/03/20 کلیه اساتید و اعضای هیأت علمی  
  اتوکد

94/02/02

94/02/03

94/02/16

94/02/17

دانشجویان رشته های بهداشت  
  HSE 94/02/05 دانشجویان رشته های بهداشت  
  Excel 94/01/22 دانشجویان رشته های بهداشت  
  راهنمای یادگیری 93/10/29 کلیه اساتید و اعضای هیأت علمی  
  روشهای ارزشیابی تئوری با تأکید بر MCQ (سوالات چهارگزینه ای) 93/12/14 کلیه اساتید و اعضای هیأت علمی  
  روشهای ارزشیابی تئوری با تأکید بر OSCE (سوالات استاندارد شده عملی) 93/12/13 کلیه اساتید و اعضای هیأت علمی  
  نقشه مفهومی 93/12/13 کلیه اساتید و اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه  
  استدلال بالینی (مفاهیم و کاربرد) 93/10/15 کلیه اساتید و اعضای هیأت علمی گروه بالینی  
  روش تحقیق 93/09/19 دانشجویان استعداد درخشان  
  طرح درس 93/07/30 کلیه اساتید و اعضای هیأت علمی  
  سلامت مبتنی بر شواهد

93/04/16

93/04/17

کلیه اساتید و اعضای هیأت علمی  
  ‍‍Concept map 93/02/22 اعضای کمیته علمی المپیاد  
  END NOTE 93/02/18 دانشجویان استعداد درخشان  
  تفسیر الکتروکاردیوگرام نرمال 92/12/17 دانشجویان اتاق عمل  
  تفسیر الکتروکاردیوگرام نرمال 92/09/04 دانشجویان هوشبری  
  پزشکی مبتنی شواهد

92/04/02

92/04/27

92/05/03

92/05/10

92/05/31

92/06/07

92/06/28

کلیه اساتید بالینی و پرستاران  
  آموزش پاسخگو 92/03/02 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  اخلاق حرفه ای

91/12/16

91/12/17

کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  بهترین شواهد در آموزش پزشکی و پژوهش در آموزش 91/10/07 کلیه اساتید اعضاء هیأت علمی  
  دانش پژوهی آموزشی 91/10/06 کلیه اساتید اعضاء هیأت علمی  
  مهارتهای ارتباطی 91/09/16 اساتید مشاور  
  راهنمای یادگیری 91/08/16 اعضاء هیأت علمی گروه بالینی و علوم پایه و اساتید جدیدالورود  
  طرح دوره 91/08/08 اعضاء هیأت علمی گروه بالینی و علوم پایه و اساتید جدیدالورود  
  طرح درس 91/07/30 اعضاء هیأت علمی گروه بالینی و علوم پایه و اساتید جدیدالورود  
  Concept map 91/03/07 اعضاء هیأت علمی گروه علوم پایه وبالینی  
  احیای قلبی ریوی 91/02/28 اعضاء هیأت علمی و اساتید گروه پرستاری و مامایی  
  مهارت مطالعه و یادگیری 90/10/18 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  متدولوژی تدریس 90/09/03 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  دانش پژوهی آموزشی 90/08/18 اعضاء هیأت علمی  
  چگونگی برخورد با دانشجویان دارای مشکلات عاطفی - رفتاری 90/08/18 اساتید مشاور  
  روشهای نوین تدریس

89/10/15

89/10/16

اساتید حق التدریس و مربیان بیمارستان  
  استاد مشاور: مرور قوانین آموزشی مبتنی بر Case 89/04/15 اساتید مشاور  
  بررشی شیوه ادغام بلوک کلیه و مجاری ادرار در قالب simulation 89/04/07 اساتید گروه علوم پایه  
  ارزیابی بالینی و ابزارهای آن 89/02/09 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
   ارزشیابی بالینی 88/11/28 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  کارگاه PBL (دوره دوم) 88/11/05 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  کارگاه PBL (دوره اول) 88/11/01 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  مهارت جستجو در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران

88/03/18

88/03/19

88/03/20

کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  تفکر خلاق

88/02/29

88/02/30

کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  مهارتهای یادگیری 88/02/11 دانشجویان کلیه گروهها  
  ارزیابی بالینی و ابزارهای آن 87/10/14 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  کنفرانس محاسبه دوز داروها در پرستاری 87/10/05 پرستاران بیمارستان  
  آموزش بالینی 87/10/01 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  متدلوژی تدریس 86/12/03 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  طراحی منظم آموزشی 86/09/29 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  ارزیابی درونی

86/09/21

86/09/22

کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  یادگیری مبتنی بر رایانه CBL 86/08/17 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  ارزشیابی دانشجو (آزمونهای کتبی) 86/08/16 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  Study guide (دوره دوم)

86/05/04

86/05/05

کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان 86/02/21 دانشجویان کلیه گروهها  
  همایش آشنایی دانشجویان با وظایف و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 86/01/25 دانشجویان کلیه گروهها  
  Study guide (دوره اول) 85/11/23 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  طراحی آموزش و یادگیری (دوره دوم) 85/08/26 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  طراحی آموزش و یادگیری (دوره اول) 85/04/14 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  آموزش خلاقیت ارتباط

85/02/06

85/02/07

کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  روش نوین تدریس

84/04/29

84/04/30

کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  طرح درس 82/11/12 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی  
  مقاله نویسی 82/11/11 کلیه اساتید و اعضاء هیأت علمی