فرم نیازسنجی کارگاه های آموزشی

توانمند سازی اعضای هیئت علمی و اساتید در عصر حاضر و با توجه به پیشرفتهای اخیر در حوزه های مختلف علوم از اهمیت بسزایی در نظام آموزشی بر خوردار است . یکی از روشهای موثرتوانمند سازی ، آموزش می باشد .  آموزش نیروی انسانی باید بر اساس یک هدف مشخصی صورت گیرد و برای رسیدن به آن هدف نیاز به برنامه ریزی می باشد . مبنای شکل گیری هر برنامه ای نیز بر اساس وجود نیازها است .نیاز معمولا بر اساس شکاف بین وضعیت ایده آل ووضعیت جاری می باشد برای پیدا کردن این شکاف می توان از طرق مختلف عمل کرد که یکی از روشها بررسی خواسته های مشتریان ( اعضای عیئت علمی ) است . اینجاست که فرآیند نیاز سنجی معنا پیدا می کند . نیازسنجی در واقع جمع آوری و تحلیل اطلاعاتی است که براساس آن نیازهای افراد ، گروهها ، سازمانها و جوامع مورد شناسایی قرار می گیرد . از آنجا که اعضای هیئت علمی سرمایه های اصلی یک دانشگاه هستند و ارتقاء توامندی آنها وابسته به توانمندی سیستم آموزشی و تربیت نیروی انسانی می باشد ، بنابراین نیازسنجی آموزشی در جهت توانمند سازی بیشتر آنان بسیار ضروریست در این راستا اقدامات اساسی بر پایه نیازسنجی در جهت رشد و تعالی اعضاء هیئت علمی انجام می شود.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه بر این باور است رشد و توانمندی اساتید و اعضا هیات علمی در ابعاد آموزشی علوم پزشکی و تخصصی و مهارت های مشاوره ای و هم چنین اخلاق حرفه ای و انجام پژوهش هایی در زمینه آموزشی، نوآورانه و دانش پژوهی دارای اهمیت می باشد، لذا در راستای رسیدن به هدف افزایش توانمندی آموزشی اساتید، سالیانه برنامه های متفاوتی مانند آموزش  از طریق کارگاه های آموزشی حضور و غیر حضوری ، تهیه پمفلت و بروشورهای آموزشی، تدوین و انتشار مجله آموزشی تکاپو و ... را برنامه ریزی و اجرا می نماید. کمیته توانمند سازی اساتید مرکز مطالعات به منظور برنامه ریزی دقیق تر و مطابق با نیازهای آموزشی اساتید، فرم نیازسنجی عناوین آموزشی را طراحی نموده و در اسفند ماه هر سال نظرات اساتید را در خصوص نیازهای آموزشی سال آینده جمع آوری و پس از برنامه ریزی و هماهنگی های لازم،  برنامه اجرایی سال آینده را تدوین می کند. 

 فرم نیازسنجی کارگاه های آموزشی سال 1400

  فرم نیازسنجی کارگاه های آموزشی سال 1400

 

 فرم نیازسنجی کارگاه های آموزشی سال 1399

  فرم نیازسنجی کارگاه های آموزشی سال 1399

 

 فرم نیازسنجی کارگاه های آموزشی سال 1398

  فرم نیازسنجی کارگاه های آموزشی سال 1398