اهداف و فعالیت ها

اهداف:

 • رشد و ارتقا اعضا هیات علمی در زمینه های آموزش پزشکی
 • رشد و ارتقا اعضا هیات علمی در زمینه های تخصصی
 • افزایش میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در جهت ارتقا کمی و کیفی آموزش
 • رشد و ارتقا اعضا هیات علمی در جهت انجام پژوهش در زمینه های آموزش پزشکی و نوآوری و دانش پژوهی

فعالیت ها:

 • نیاز سنجی از اعضا هیات علمی به منظور برنامه ریزی دوره ها و کارگاه های آموزشی برای توانمند سازی اعضا هیات علمی
 • تدوین برنامه جامع توانمندسازی اعضای هیئت علمی
 • بازنگری کلی و هدف گذاری صحیح دوره های توانمندسازی مورد نیاز برای ارتقای توانمندی مدرسان
 • طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی متناسب با نیازهای به روز آموزشی (برای اساتید جدیدالورود و اساتید با سابقه بیشتر به صورت تفکیک و ارائه گزارشی از هر دوره
 • مشارکت اعضای هیئت علمی در برنامه های توانمندسازی
 • انجام فعالیت هایی در راستای توانمند سازی اعضا هیات علمی
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی طبق آیین نامه توانمند سازی در زمینه آموزش پزشکی
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی طبق آیین نامه توانمند سازی در زمینه تخصصی
 • تنوع بخشی به روش های توانمندسازی و محیط های یادگیری به شیوه حضوری،  مجازی، وبینارها و...
 • ارزشیابی و تحلیل نتایج ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده
 • انتخاب و افزودن مدرسین متخصص به منظور افزایش تنوع دوره‌های آموزشی
 • ایجاد ارتباط با دفاتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده ها و بیمارستان ها در راستای اجرای سطوح مختلف برنامه ها و کارگاه ها، اطلاع از نیازهای آموزشی، شناسایی اعضای هیات علمی علاقه مند به همکاری با مرکز مطالعات و دفاتر توسعه
 • حمایت در برگزاری کارگاه های آموزش پزشکی توسط دفاتر توسعه آموزش پزشکی در دانشکده و بیمارستان ها
 • بازنگری مقررات مربوط به شرکت اعضای هیئت علمی برای شرکت در دوره‌های توانمندسازی
 • تنوع و گسترش روش های اطلاع رسانی کارگاه ها و دوره ها: ارسال نامه ی الکترونیکی، ارسال پیامک، اطلاع رسانی از طریق دفاتر توسعه
 • ارائه بسته معرفی مرکز مطالعات و واحد های تحت پوشش به اعضا هیات علمی جدیدالورود
 • تهیه و تدوین انواع روشهای آموزش و ارزشیابی تحت عنوان مجله تکاپو به صورت گاهنامه( توسعه کیفی آموزش)
 • برگزاری برخی کارگاه ها با هماهنگی با سایر معاونت ها و حوزه ها مانند کارگاه اخلاق پزشکی با امتیاز بازآموزی و همکاری با مرکز آموزش مداوم
 • محاسبه امتیاز شرکت در دوره های آموزش پزشکی به منظور تبدیل وضعیت و ارتقا اعضا هیات علمی
 • صدور گواهی الکترونیک کارگاه ها و دوره های آموزشی اعضای هیات علمی و قرار گرفتن الکترونیک امتیاز در پرونده آموزشی عضو هیات علمی
 • برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید
 • برنامه ریزی برای ارتقاء همه جانبه عملکرد آموزشی اساتید با تاکید بر فرآیند یاددهی - یادگیری
 • تهیه برنامه عملیاتی سالانه حوزه مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در خصوص توانمندسازی اساتید ، بر اساس برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه / دانشکده
 • برنامه ریزی برای ارتقاء همه جانبه عملکرد آموزشی اساتید با تاکید بر فرآیند یاددهی یادگیری
 • انجام نیاز سنجی مستمر جهت برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید
 • طراحی ، برنامه ریزی و برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید